zeměpis - geography - géographie

čeština,
český jazyk
English français
vlajka / vlajky flag(s) drapeau(x)
hranice frontier(s) frontière(s)
země   country / countries pays
národ(y) nation(s) "
stát(y)   State(s) État(s)
hlavní město capital city capitale
město   / města city / cities, town(s) ville(s)
obyvatel(é) inhabitant(s) habitant(s)
obyvatelstvo / obyvatelstva,
(populace, populační)
population(s) "
prezident(i)
prezidentka
president(s)
[female]
président(s)
présidente
vláda government gouvernement
ministr / ministři
premiér
minister(s)
prime minister, premier
ministre(s)
premier ministre
shromáždění assembly assemblée
parlament parliament parlement
poslanec / poslanci deputy / deputies député(s)
senátor / senátoři senator(s) sénateur(s)
velvyslanectví, ambasáda
velvyslanec / velvyslanci
embassy
ambassador(s)
ambassade
ambassadeur(s)
překladatel
překladač
translator
[software]
traducteur
[logiciel]
jazyk(y) language(s) langue(s), langage(s)


čeština,
český jazyk
English français
český   jazyk  
čeština  
Czech language langue tchèque
Česko  , Slovensko Czechia, Slovakia Tchéquie, Slovaquie
Praha   Prague "
Rusko Russia Russie
Německo Germany Allemagne
Francie France "
Paříž   Paris "


směr(y) - direction(s)

čeština,
český jazyk
English français
sever   North Nord
jih   South Sud
východ   East Est
západ   West Ouest
kompas, buzola compass boussole
geografická mapa geographic map carte géographique


místo / místa
location - lieu(x)

čeština,
český jazyk
English français
nahoru up haut
dolů down bas
na on sur
pod under sous
v in dans
ve středu
uprostřed
in the center
in the middle
au centre
au milieu
napravo on the right à droite
nalevo on the left à gauche
tady   here ici
tam   there là, là-bas
blízko near près, proche
daleko far loin, lointain