zeměpis - geography - géographie

Česky English français
vlajka / vlajky flag(s) drapeau(x)
země   country / countries pays
stát(y)   State(s) État(s)
hlavní město capital city capitale
město   / města city / cities, town(s) ville(s)
český   jazyk  
čeština  
Czech language langue tchèque
Česko   Slovensko Czechia / Slovakia Tchéquie / Slovaquie
Praha   Prague "
Rusko Russia Russie
Německo Germany Allemagne
Francie France "
Paříž   Paris "
národ people peuple


Česky English français
sever   North Nord
jih   South Sud
východ   East Est
západ   West Ouest
kompas compass boussole
geografická mapa geographic map carte géographique


Česky English français
nahoru up haut
dolů down bas
na on sur
pod under sous
v in dans
ve středu
uprostřed
in the center
in the middle
au centre
au milieu
napravo on the right à droite
nalevo on the left à gauche
tady   here ici
tam   there là, là-bas
blízko near près, proche
daleko far loin, lointain