číslo / čísla
number(s) - nombre(s)

Česky English français
0 nula zero zéro
1 jeden [m]
jedna [f]
one un [m]
une [f]
2 dva [m]
dvĕ [f]
two deux
3 tři three trois
4 čtyři four quatre
5 pĕt five cinq
6 šest six "
7 sedm seven sept
8 osm eight huit
9 devĕt nine neuf
10 deset ten dixČesky
11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct
Česky
20 dvacet
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát


Česky English français
100 sto hundred cent
1 000 tisíc thousand mille
1 000
000
milión million "
1 000
000
000
miliarda billion milliard
nekonečný infinite infini


Česky English français
první first premier
druhý second deuxième
třetí third troisième
poslední last dernier [m], dernière [f]


zlomek / zlomky - fraction(s)

Česky English français
polovina half demi, moitié
třetina / třetiny third tiers
čtvrtina / čtvrtiny quarter quart(s)
setina 1/100 centième
procento / procenta percent pourcent, pourcentage(s)


kalkulačka - calculator - la calculatrice

Česky English français
mínus minus moins
plus " "
málo, trochu little peu
mnoho, hodně, velmi, velice much/many, very beaucoup, très