číslo / čísla
number(s) - nombre(s)

čeština,
český jazyk
English français
0 nula zero zéro
1 jeden [m]
jedna [f]
one un [m]
une [f]
2 dva [m]
dvě [f]
two deux
3 tři three trois
4 čtyři four quatre
5 pět five cinq
6 šest six "
7 sedm seven sept
8 osm eight huit
9 devět nine neuf
10 deset ten dixčeština,
český jazyk
11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct
čeština,
český jazyk
20 dvacet
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát


čeština,
český jazyk
English français
100 sto hundred cent
1 000 tisíc thousand mille
1 000
000
milión million "
1 000
000
000
miliarda billion milliard
nekonečný infinite infini


čeština,
český jazyk
English français
první first premier
druhý second deuxième
třetí third troisième
poslední last dernier [m], dernière [f]


zlomek / zlomky - fraction(s)

čeština,
český jazyk
English français
polovina half demi, moitié
třetina / třetiny third tiers
čtvrtina / čtvrtiny quarter quart(s)
setina hundredth centième
procento / procenta percent pourcent, pourcentage(s)


kalkulačka - calculator - calculatrice

čeština,
český jazyk
English français
mínus minus moins
plus " "
málo, trochu little peu
mnoho, hodně, velmi, velice much/many, very beaucoup, très