otázka / otázky - question(s)

čeština,
český jazyk
English français
Kdo?   Who? Qui ?
Který?   Which? Quel ?
Co?   What? Quoi ?
Kdy?   When? Quand ?
Kde?   Where? Où ?
Jak?   How? Comment ?
Kolik? How much? How many? Combien ?
Proč?   Why? Pourquoi ?
Protože ... Because ... Parce que ...
odpověď / odpovědi answer(s), reply / replies réponse(s)